ျပည္ဝင္ဗီဇာမ်ား၏ ႏွုန္းထားမ်ား၊ ေနထိုင္ခြင့္မ်ား၊ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိေပးေၾကညာျခင္း

Dec 2, 2016 by

scan0005

Related Posts

Tags

Share This